6-Privacy beleid

27 februari 2024
Algemene bepalingen & Privacy

1. Algemene bepalingen
Chirapsia v.z.w. heeft tot doel de culturele uitwisseling tussen Griekenland en België te bevorderen en de Griekse cultuur beter bekend te maken in België.
Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft zij onder meer volgende activiteiten tot voorwerp: het geven van Griekse volksdans lessen; het samenbrengen van haar leden en sympathisanten, Griekenland liefhebbers, in de Griekse sfeer; organiseren culturele uitstappen, de vorming van een dansgroep genaamd “Monadiko” welke in verband met het doel optredens zal verzorgen, zowel in binnen- als buitenland…
Ondernemingsnummer 0447. 781 692- RPR Antwerpen
Op de website van de Belgische Federale Overheid kan u de nieuwe statuten, verschenen als bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2024 inzien.
1.1 Algemeen. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de vermelde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen. Chirapsia vzw, eigenaar van deze website, behoudt zichzelf het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en bepalingen, krachtens dewelke deze website wordt aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.
1.2 Beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden. Deze website is enkel bestemd voor persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Het is niet toegelaten om informatie, foto’s of software die geheel of gedeeltelijk werden bekomen vanaf deze website, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te publiceren, te reproduceren, af te staan onder licentie, te verkopen of over te dragen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren zonder schriftelijke kennisgeving en toestemming van Chirapsia vzw.
1.3 Links naar websites van derden. Deze website bevat links naar sites die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Chirapsia vzw, houder van deze website, oefent geen enkele controle uit over de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Chirapsia vzw is evenmin verantwoordelijk voor de goede werking van de links. De opname van links naar deze sites houdt geen enkele goedkeuring in van de inhoud van deze websites en impliceert geen enkele samenwerking met de uitbaters van deze websites.
1.4 Ongeoorloofd of verboden gebruik. De gebruiker garandeert dat hij de website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken verboden door de gebruiksvoorwaarden en bepalingen. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan om zich op ongeoorloofde wijze toegang te verschaffen tot bepaalde onderdelen van de website, te hacken en virussen te uploaden. Het is niet toegelaten teksten van deze website te kopiëren naar andere websites zonder uitdrukkelijke toelating van Chirapsia vzw. Een link leggen naar de website is wel toegestaan zonder akkoord.
1.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid. We besteden veel zorg aan de informatie en diensten die deze website bevat en in ons ledenblad verschijnen. Toch kunnen ze technische onjuistheden, taalfouten of typfouten bevatten. De houder en of auteurs van de teksten kunnen op elk moment verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de teksten en informatie, bijvoorbeeld wijzigingen aan activiteiten zoals vermeld in de “Agenda”. Chirapsia vzw kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade in de brede zin, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website.
1.6 Privacy en security. Chirapsia vzw respecteert een duidelijk houding wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid. De gebruiker wordt verzocht daarvan kennis te nemen onder rubriek Privacy beleid. Deze rubriek maakt integraal deel uit van deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen.
1.7 Geschillenregeling. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België en de Europese richtlijnen. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd.
Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden.
Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm.
1.8 Auteursrechten. Alle elementen van deze website zijn beschermd door de auteursrechten van Chirapsia vzw en van auteurs die bijdragen leveren voor teksten die gepubliceerd worden op de website van Chirapsia vzw en in het ledenblad.
1.9 Contact. Voor vragen of inlichtingen bij deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen, dient de gebruiker contact op te nemen met info@chirapsia.be
1.10 Advertenties. Voor het publiceren van kleine advertenties op de website of in het ledenblad kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Leden
van Chirapsia betalen voor niet-commerciële advertenties niets. Niet-leden betalen een vergoeding teneinde de werkingskosten van de vereniging en het onderhoud van de website te bekostigen. Zoals de inkomsten van lidgelden worden de inkomsten uit advertenties enkel en alleen gebruikt om de werking van de vereniging te bekostigen (organisatie van activiteiten, ledenblad, website, enzovoorts).
Als je niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als je het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat je enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken