7-AVG – GDPR: wetgeving gegevensbescherming


GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

 

Via deze weg is het mogelijk om uw registratie op deze website te verwijderen, volgens de regels van GDPR – AVG. Let wel, hierdoor vervalt het recht om ledeninformatie op deze website te bekijken.
GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).

Referentie

 

Gebruikersgegevens

 

 

Wetgeving gegevensbescherming overzicht

Laatste update 02 mei 2019
Chirapsia vzw respecteert uw privacy. Chirapsia vzw kan persoonsgegevens over u verwerken en respecteert hierbij de bepalingen van de Europese privacywetgeving betreffende de bescherming van uw privéleven. Wij verkregen uw gegevens doordat u lid bent geworden van onze culturele vereniging en daarom werd opgenomen in ons bestand; of doordat u occasioneel of als vrijwilliger heeft deelgenomen aan een activiteit van de vereniging; of doordat u ingeschreven heeft op een van onze cursussen; of doordat u informatie heeftopgevraagd door het invullen van een formulier op onze website; of via Facebook; of doordat u ons een e-mail heeft gestuurd of mondeling contact heeft opgenomen.
 
Welke gegevens verwerkt Chirapsia vzw?
-Leden in het kader van hun lidmaatschap van de vereniging:naam, voornaam, geslacht, datum aansluiting, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum.
-Andere personen (deelnemers aan cursussen ingericht door Chirapsia vzw, occasionele deelnemersaan een activiteit van de vereniging, vrijwilligers, personen die informatie hebben opgevraagd via het contactformulier van de website, via Facebook, e-mail of mondeling): naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres.
-Beeldmateriaal. Het is gebruikelijk om tijdens activiteiten van Chirapsia en haar dansgroep Monadiko sfeerbeelden of ander beeldmateriaal (foto’s en video opnames) te nemen. Genomen beeldmateriaal kan gepubliceerd worden op de website en/of Facebook pagina van de vereniging www.Chirapsia.be.
 
Chirapsia vzw respecteert elk verzoek van haar leden en andere personen om geen foto’s te nemen en/of te publiceren. Men kan op elk moment fotomateriaal laten verwijderen door een mailtje te sturen naar info@chirapsia.be
 
Waar verzamelt Chirapsia vzw gegevens?
Alle contacten van onze vereniging (leden, deelnemers activiteiten, vrijwilligers, personen die informatie hebben opgevraagd) worden opgenomen in onze bestanden. Het bestuur van Chirapsia vzw is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bestanden. De bestanden worden beveiligd met een paswoord dat alleen door het bestuur is gekend.
 
Het ledenregister wordt, zoals de vzw-wetgeving verplicht, ook bijgehouden op de zetel van de vereniging Rompelei 12 b, 2550 Kontich.
 
 
Waarom heeft Chirapsia vzw gegevens nodig?
Voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister (vzw).
Voor het afsluiten van verplichte verzekering “Lichamelijke ongevallen en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid”.
Om leden en/of geïnteresseerden op de hoogte te houden van de interne werking en activiteiten die passen in het kader van de vereniging.
Om in het kader van de cursussen gegeven door de vereniging (o.a. danslessen)en van de werking van dansgroep Monadiko (onderdeel van Chirapsia VZW) de nodige afspraken te kunnen maken.
 
Wie verwerkt bij Chirapsia vzw gegevens?
Binnen Chirapsia vzw zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.Alle deze personen die namens Chirapsia vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze gegevens.
 
Delen met derden.
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkenen delen met derde partijen.
Chirapsia vzw maakt gebruik van een derde partij voor verzekering BA en lichamelijke ongevallen bij BALOISE INSURANCE (via makelaar Meulenberghs Insurance BVBA).
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Wat,hoe,waar en hoelang bewaart Chirapsia vzw de gegevens?
De persoonsgegevens van leden worden bewaard in een ledenregister zolang zij lid zijn van Chirapsia vzw. Van zodra hun lidmaatschap beëindigt, worden hun gegevens bewaard in een apart register met het oog op toekomstige mailings over activiteiten van onze vereniging. De persoonsgegevens zullen in iedere geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.Bij elke mailing heeft de betrokkene recht om zijn gegevens uit het bestand en de maillijst te verwijderen. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@chirapsia.be.
 
Hoe beveiligt Chirapsia vzw uw gegevens?
Chirapsia vzw neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.
De bestanden met persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen met een paswoord dat alleen door het bestuur is gekend. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt op een externe drager om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 
Cookies
Onze website ‘http://www.chirapsia.be‘ maakt gebruik van “cookies” om een goede werking van onze website te garanderen . De door de cookies gegenereerde informatie worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren, via instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 
Uw rechten omtrent uw gegevens.
Elke betrokkene kan op elk moment, zonder motivatie, vragen om zijn persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren of om gegevens uit het bestand te laten verwijderen.
Dit kan door een mailtje te sturen naar info@chirapsia.be
Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
 
Contact met ons opnemen
Via het contactformulier op onze website www.chirapsia.be
Per post op het adres:Chirapsia vzw, Rompelei 12 b, 2550 Kontich
Via e-mail: info@chirapsia.be
 
Klachten
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –commission@privacycommission.be)
 
HERZIENING privacy beleid: Chirapsia vzw behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring tenallen tijde te wijzigen en te actualiseren op haar website